Algemene voorwaarden Ingela Sjögren

Algemeen
Trainingen, workshops en individuele begeleiding worden gegeven conform
de Algemene Voorwaarden en de Ethische Code van mij. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na individuele begeleiding, trainingen en workshops informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen mij en Deelnemer aan individuele begeleiding, trainingen en workshops.
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan de individuele begeleiding, trainingen en workshops.

Algemene voorwaarden individuele begeleiding

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door telefonisch met mij een afspraak in te plannen.
 • Een afspraak is definitief wanneer de Deelnemer een digitale afspraakbevestiging van mij heeft ontvangen.

Annulering ingeplande afspraken door deelnemer

 • Annulering van een afspraak kan per e-mail of telefonisch en is pas definitief nadat ik dit per e-mail heb bevestigd.
 • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak breng ik 50% van de sessiekosten in rekening.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak breng ik 100% van de sessiekosten in rekening.

Annulering ingeplande afspraken door mij

 • Ik heb het recht de ingeplande afspraak te annuleren of te verzetten. Voor deze sessie breng ik geen kosten in rekening.

Betalingen

 • Ik breng de sessiekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Deelnemer heeft na ontvangst van de door mij toegezonden factuur, de verplichting om binnen 7 werkdagen na factuurdatum de factuur te betalen.
 • Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling.

Algemene voorwaarden (online) trainingen

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door het volgen van de aanmeldingsprocedure via de website. Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer een automatische bevestigingsemail van mij.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale bevestiging van mij van definitieve deelname ontvangen heeft.
 1. Onderbreking van gestarte training door deelnemer
 • Een training kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Een gemist (deel van een) blok kan niet worden ingehaald.
 • Een training onderbreken en vervolgen in een volgende trainingsgroep is alleen in overleg mogelijk.
 • Wanneer een Deelnemer een training mag onderbreken en in een volgende groep de training wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor één training betaald plus de kosten voor de nog te volgen blokken. Bij het afbreken van een training door deelnemer wordt er geen restitutie van de opleidingskosten gegeven.

Annulering nog te starten training door deelnemer

 • Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per e-mail en is pas definitief nadat ik dit heb bevestigd.
 • De Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
 • Bij annulering binnen 21 kalenderdagen voor aanvang van de training is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de training of terugtrekken tijdens de training is geen restitutie mogelijk.

Annulering en/of onderbreking training door Ingela Sjögren

 • Ingela Sjögren heeft het recht om – met opgave van redenen – de training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag. Bij het niet doorgaan van een training krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.
 • Wanneer ik een training onderbreek of tussentijds eindig, heeft Deelnemer recht op restitutie van nog niet genoten trainingsdagen.

Bijzondere omstandigheden

 • Ik behoud het recht om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van de trainingsruimte door maatregelen opgelegd vanuit de regering, een training, workshop te annuleren of te onderbreken.
 • Bij annulering heeft de Deelnemer recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag naar rato van de niet genoten dagen.

Betalingen

 • Ik breng de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Deelnemer heeft na ontvangst van de door mij toegezonden factuur de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum de factuur te betalen.
 • Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Bij de trainingen zijn koffie en thee inbegrepen (niet van toepassing bij onlinetrainingen).
 • Eventueel cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte of aanbevolen literatuur.

Algemene voorwaarden (online) workshops

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door het volgen van de aanmeldingsprocedure via de website. Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer een automatische bevestigingsemail van mij.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale bevestiging van mij van deelname ontvangen heeft.

Betaling en annulering workshop 

 • Ik breng de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Deelnemer heeft na ontvangst van de door mij toegezonden factuur de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum de factuur te betalen.
 • Annulering en afmelding voor deelname kan alleen schriftelijk.
 • Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is kosteloos.
 • Bij annulering tussen 21 en 7 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.
 • k heb het recht om – met opgave van redenen – de workshop te annuleren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag. Bij het niet doorgaan van een workshop krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.

Privacyreglement

Hoe ga ik om met privacy:

 1. Er worden geen namenlijsten bij trainingen en workshops uitgegeven.
 2. Er worden geen foto’s gepubliceerd zonder toestemming, noch worden er foto’s gemaakt zonder toestemming.

Klachtenprocedure

Ik wil graag leren van de ervaringen van deelnemers. Ik doet mijn best om zo helder en transparant mogelijk te communiceren om wensen, behoeftes en regels op elkaar af te stemmen. Desondanks kan het voorkomen dat de Deelnemers niet tevreden zijn, daar bestaat een klachtenprocedure voor.

In eerste instantie
Elke deelnemer is van harte welkom met feedback.

Vervolgens
Ik beschouw elke klacht als een behoefte aan betere afstemming en een advies ter verbetering van mijn dienstverlening. Neem hierover contact met mij op via e-mail info@ingelasjogren.nl of direct via de telefoon op het nummer +31 6 5178 1668.

Slotbepaling

Ik houd mij het recht voor wijzigingen en aanpassingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Raadpleeg deze dan ook geregeld.

Ingela Sjögren

Oktober 2020